W Z Ó R   U M O W Y

 

 

W dniu ................... w Warszawie pomiędzy Instytutem Transportu Samochodowego, 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczo-Rejestrowy, pod nr KRS 0000130051, reprezentowanym przez:

  • prof. nzw. dr hab. inż. Marcina Ślęzaka – Dyrektora ITS

a:

  • ....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

(Nr rejestru sądowego lub gospodarczego)

reprezentowanym przez:

  •  

....................................................................................................

  •  

....................................................................................................

została zawarta umowa następującej treści:

 

§ 1

Umawiające się strony zobowiązują się do stałej współpracy w zakresie działalności stacji kontroli pojazdów.

 

§ 2

Instytut Transportu Samochodowego zobowiązuje się, w ramach prowadzonej działalności naukowo-badawczej, do świadczeń na rzecz :

  • ....................................................................................................

....................................................................................................

w następującym zakresie:

 

1) doradztwa naukowego i technicznego w zakresie budowy, wyposażenia i technologii pracy stacji kontroli pojazdów;

2) wczesnego dostępu do ważnych informacji dotyczących SKP, wraz z interpretacją przepisów związanych z badaniami pojazdów;

3) przekazywania katalogu marek i typów pojazdów eksploatowanych w kraju;

4) przekazywania informatora stacji kontroli pojazdów;

5) udostępniania systemów komputerowych obsługujących klientów stacji,

6) udostępniania logo ITS.

§ 3

1) Instytut Transportu Samochodowego w ramach swojej działalności statutowej będzie reprezentował interesy środowiska wykonującego techniczną kontrolę pojazdów (SKP) wobec urzędów i instytucji.

2) Stacja Kontroli Pojazdów podpisując niniejszą umowę wyraża zgodę na reprezentowanie przez ITS jej interesów wobec podanych wyżej jednostek.

§ 4

Stacja Kontroli Pojazdów objęta patronatem Instytutu Transportu Samochodowego spełnia wymagania rozporządzenia Ministra właściwego do spraw transportu w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów oraz została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Wykreślenie z rejestru powoduje automatyczne rozwiązanie niniejszej umowy.

§ 5

Za wykonawstwo świadczeń wynikających z niniejszej umowy:

  • ....................................................................................................

....................................................................................................

zobowiązuje się płacić kwartalnie kwotę co do wartości równą opłacie ………………………………………………………………….. według obowiązujących stawek zawartych w rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw transportu – płatność kwartalna. Wpłaty należy dokonywać na konto Instytutu Transportu Samochodowego w PKO S.A. O/Warszawa 27124060741111000049977165 w terminie 14-stu dni od daty otrzymania faktury z ITS.

§ 6

Niniejsza umowa jest bezterminowa. Może być wypowiedziana w formie pisemnej przez każdą ze stron w terminie 3 miesięcy.

§ 7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 8

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym dla każdej ze stron.

§ 9

Umowa wchodzi w życie z dniem pierwszego dnia następnego miesiąca po podpisaniu.

------------------ Stosowne podpisy obu zainteresowanych stron ----------------