HISTORIA

 

Patronat ITS...

  • Geneza powstania Patronatu ITS.

      W 1998 roku w Serocku, na konferencji organizowanej przez Instytut Transportu Samochodowego p.t.: ”Badania techniczne pojazdów w świetle obowiązujących przepisów”, środowisko osób współpracujących ze stacjami kontroli pojazdów oraz diagnostów zasygnalizowało Instytutowi konieczność stworzenia silnej niezależnej, a co najważniejsze polskiej organizacji w obliczu planowanego przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W odpowiedzi na sugestie podjęliśmy inicjatywę na rzecz stworzenia silnej grupy lobbingowej wpływającej na proces tworzenia nowych przepisów i nazwaliśmy ją Patronatem ITS wykorzystując uznaną markę naszego Instytutu na rynku motoryzacyjnym w Polsce i za granicą.

      Dzisiaj już możemy śmiało powiedzieć, że owocem naszej współpracy z patronackimi stacjami kontroli pojazdów są w 90% ujednolicone przepisy z aktami prawnymi obowiązującymi w Unii Europejskiej.

  • Założenia

      Po reformie administracyjnej naszego kraju, w systemie badań technicznych powstało nieuniknione zamieszanie. Pojawiły się trudności w dostępie do podstawowych aktów prawnych, przepisów wykonawczych, danych homologacyjnych pojazdów. Pojawiła się ogromna liczba całkowicie sprzecznych interpretacji tych samych przepisów, a konflikty pomiędzy wydziałami komunikacji, a stacjami kontroli pojazdów nieustannie narastały.

       Postawiliśmy sobie za cel uporządkowanie tej sytuacji.

      System badań technicznych w naszym kraju w konfrontacji z systemami innych krajów Europy, reprezentuje dobry, fachowy poziom, a nasi specjaliści posiadają ogromną wiedzę i doświadczenie, które chcemy wykorzystywać w tworzeniu przepisów, bo nic chyba lepiej nie weryfikuje obowiązującego prawa niż samo życie.

       Nasze stowarzyszenie ma na celu stworzenie spójnego organizmu zajmującego się urzędową kontrolą pojazdów zleconą stacjom kontroli pojazdów przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. Najistotniejszą jego cechą jest ciągły, dwukierunkowy przepływ informacji za pośrednictwem ITS pomiędzy Ministerstwem Transportu i Gospodarki Morskiej a stacjami kontroli pojazdów i starostwami powiatowymi nadzorujących pracę tychże stacji.

      Robimy to czego nikt przed nami się nie podjął. Mamy nadzieję, że członków Patronatu ITS będzie przybywało dalej w tak lawinowym tempie, jak w ostatnim okresie. Cieszymy się, że środowisko diagnostów w obliczu własnej konkurencji potrafi wznieść się ponad podziały w imię stworzenia idealnego – polskiego systemu badań technicznych pojazdów w pełni zgodnego z wymogami Unii Europejskiej. Zadanie jest tym trudniejsze, że na terenie naszego kraju nie da się zaadoptować wzorów spoza naszych granic, gdyż działamy w oparciu o odmienny system prawny, który nie zawsze odpowiednio szybko reaguje na wszelkie zmiany.

  • Środki pracy

      W celu pomocy merytorycznej stacjom kontroli pojazdów, oferujemy nieograniczoną pomoc naszych specjalistów z zakresu techniki samochodowej. W tym celu uruchomiliśmy biuro Patronatu ITS, które codziennie czeka na pytania ze strony stacji kontroli pojazdów z terenu całego naszego kraju. Jesteśmy gotowi w każdej nurtującej, naszego członka, sprawie udzielić wszelkich wyjaśnień i wspierać go naszym autorytetem w sytuacjach konfliktowych.
     Zasygnalizowane niejasności w przepisach, przedstawiamy MTiGM i określamy nasze stanowisko w przedmiotowych sprawach. Wszystkie sugestie dotyczące uchybień w tworzonym prawie przekazujemy do MTiGM.

     Stworzyliśmy profesjonalny system komputrowy zapewniający pełne logistyczne i merytoryczne wsparcie stacji kontroli pojazdów oraz mający wiele możliwości rozbudowy o elementy ułatwiające pracę SKP . Mamy nadzieję, że system ten w oparciu o nasze doświadczenia docelowo stanie się ważnym elementem centralnego rejestru badań. Nie wykluczamy wykorzystania naszej pozycji na rynku motoryzacji, do wynegocjowania korzystnych cen urządzeń dla członków Patronatu ITS. Chcemy aby narzędzia pracy były jak najbardziej “przyjazne” pod względem użytkowym dla pracowników stacji kontroli pojazdów i w oparciu o ich sugestie będziemy korygować wymagania jakie stawiamy urządzeniom certyfikowanym.

     Zapewniamy reklamę stacjom kontroli pojazdów pod Patronatem ITS we wszelkich materiałach reklamowych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych (min. witryna www naszego stowarzyszenia).

powrót 


Jakiekolwiek kopiowanie zawartości tej witryny w całości lub w częściach,
bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Instytutu Transportu Samochodowego jest zabronione !

Copyright by ITS © 2001-2005

Jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości, bądź pytania, proszę o kontakt: webmaster