HISTORIA

 

Instytut Transportu Samochodowego...

       Instytut Transportu Samochodowego ( ITS) rozpoczął swoją działalność w 1952 roku na mocy Uchwały Nr 593 Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1952 r. Organem założycielskim Instytutu było ówczesne Ministerstwo Transportu obecnie Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej.

       ITS prowadzi prace badawcze z zakresu transportu samochodowego. Zakres prowadzonych prac naukowo-badawczych stale ulega poszerzaniu, w miarę jak pojawiają się nowe dziedziny wymagające nowych rozwiązań w dziedzinie transportu.

       Instytut Transportu Samochodowego jest jedyną placówką naukowo-badawczą w Polsce, która realizuje na rzecz transportu samochodowego prace zarówno o charakterze poznawczym, jak i zaliczane do badań podstawowych.

      Podstawowymi źródłami finansowania działalności naukowo-badawczej Instytutu są:

 • środki pozyskiwane z Komitetu Badań Naukowych na prowadzenie projektów badawczych (tzw. grantów) oraz prac prowadzonych w ramach działalności statutowej,

 • środki pozyskiwane ze zleceń udzielanych Instytutowi przez różne organizacje i przedsiębiorstwa,

 • środki własne, których wysokość jest uzależniona od wypracowanej nadwyżki finansowej.

       Instytut Transportu Samochodowego zatrudnia około 135 pracowników, z tego 20 pracowników z tytułem profesora oraz stopniem naukowym doktora i doktora habilitowanego.

      Instytut swoją działalność naukowo-badawczą koncentruje na:

 • problemach związanych z procesem integracji polskiego transportu samochodowego z systemem transportowym Unii Europejskiej,

 • doskonaleniu organizacji i zarządzania transportem samochodowym,

 • wypracowywaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych w transporcie samochodowym ze szczególnym uwzględnieniem tych procesów, które chronią środowisko naturalne człowieka,

 • badaniach i analizach bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zachowań człowieka w ruchu drogowym, badaniach przydatności do zawodu kierowcy i organizacją tych badań na terenie kraju,

 • zagadnieniach psychologii komunikacyjnej,

 • szeroko pojętej informatyzacji procesów transportowych,

 • problemach homologacji typów pojazdów, jego wyposażenia i części,

 • certyfikacji wyrobów motoryzacyjnych na znak bezpieczeństwa oraz przyrządów, urządzeń i wyposażenia stanowisk w stacjach kontroli pojazdów na znak zgodności.

      Instytut posiada bibliotekę dysponującą 25000 woluminów krajowych i zagranicznych z zakresu transportu samochodowego.

      Ośrodek Informacji Naukowej i Współpracy z Zagranicą publikuje wydawnictwa:

 • Problemy Transportu Samochodowego - dwumiesięcznik

 • Przegląd Dokumentacyjny - miesięcznik

 • Zeszyty Naukowe

       ITS prowadzi seminaria, szkolenia i konferencje naukowe z różnych dziedzin funkcjonowania transportu samochodowego. W seminariach tych uczestniczą zarówno pracownicy naukowi jak i pracownicy gospodarczy.

powrót


Jakiekolwiek kopiowanie zawartości tej witryny w całości lub w częściach,
bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Instytutu Transportu Samochodowego jest zabronione !

Copyright by ITS © 2001-2005

Jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości, bądź pytania, proszę o kontakt: webmaster