C E N T R A L N A   E W I D E N C J A   P O J A Z D Ó W   I   K I E R O W C Ó W   -   CEPiK

 

Współpraca programu PATRONAT z CEPiK 2.0 po 13.XI.2017

 

ITS nie będzie brokerem, więcej informacji...

 

 

Procedura weryfikacji połączenia SKP do środowiska produkcyjnego CEPiK2.0

 

ITS nie będzie brokerem, więcej informacji...

 

 

Gdzie mam wysłać sprawozdanie z opłaty ewidencyjnej?

 

Wyślij sprawozdanie na adres:

Ministerstwo Cyfryzacji Departament Budżetu i Finansów

ul. Królewska 27

00-060 Warszawa

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców z dnia 15 maja 2015 r. W dniu 15 maja 2015 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 681), które wchodzi w życie z dniem 18 maja 2015 r. Tym samym, z dniem 18 maja 2015 r. traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 852).

 

Rozporządzenie uwzględnia zmiany wynikające z ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 541), która przewiduje pobieranie opłaty ewidencyjnej za wpisanie w prawie jazdy informacji o ograniczeniu uprawnienia do kierowania wyłącznie pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową (art. 103 ust. 3a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami).

 

Zgodnie z art. 138a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155 i 541) opłaty ewidencyjne, o których mowa w art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110 i art. 117 ust. 3 pkt 1 tej ustawy pobiera się od dnia 4 stycznia 2016 r.

 

Zatem przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 681) odnoszące się do tych opłat stosuje się także od dnia 4 stycznia 2016 r. (§ 9 rozporządzenia).

 

Wpłat z tytułu pobrania opłaty ewidencyjnej należy dokonywać do 10 dnia miesiąca następującego za miesiąc poprzedni na konto:

 

Ministerstwo Cyfryzacji

ul. Królewska 27

00-060 Warszawa

BGK o/ Warszawa 52 1130 1017 0020 1232 2420 0001

 

z odpowiednim dopiskiem

"CEPiK - opłata ewidencyjna - stacja kontroli pojazdów"

 

 

źródło: Portal internetowy CEPiK

         

Prezentacja dla SKP przedstawiona w Mikołajkach 21.10.2005 r., w trakcie konferencji organizowanej przez Instytut Transportu Samochodowego *)

31.10.2005  

 

pobierz:

PPT - 113 kB

 

*) Informacje pochodzą ze strony internetowej Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców

www.cepik.gov.pl